Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie | ITAPS
case study.

Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie

Case study
|
2021

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je jednou z popredných lízingových spoločností na Slovensku. Sústreďuje sa na lízing osobných automobilov, dopravnej techniky, strojov a zariadení.

Východisková situácia

Jedným zo základných obchodných procesov v leasingových spoločnostiach je spracovávanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie poistného plnenia. Žiadosti tohto typu boli v prípade škodových udalostí zasielané na zberný e-mail v štruktúrovanej forme. Zamestnanci spoločnosti mali za úlohu zberný e-mail skontrolovať, zaevidovať nové žiadosti do systému a vystaviť dokument s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu.

Zadanie

Cieľom bolo podrobne analyzovať celý priebeh, podmienky a pravidlá obchodného procesu spracovania žiadostí o uvoľnenie vinkulácie, používané nástroje a aplikácie a takisto aj všetky vstupné a výstupné parametre. Podľa získaných informácií bolo nutné vypracovať dokumentáciu obchodného procesu, ktorá by slúžila ako základ pre návrh optimalizácie a možnej automatizácie pomocou technológie UiPath Robotic Process Automation. Následne prebehlo zdokumentovanie navrhnutého riešenia spolu s krokmi robota, ktoré poskytuje všetky potrebné informácie tímu developerov RPA pre automatizáciu procesu.

Riešenie

Výsledkom analýzy procesu spracovania žiadostí o uvoľnenie vinkulácie je dokumentácia zachytávajúca detailný priebeh obchodného procesu pomocou diagramov UML spolu s podmienkami a pravidlami, všetkými použitými aplikáciami a vstupno-výstupnými parametrami. Optimalizáciu a následnú automatizáciu sme komunikovali spoločne s tímom developerov RPA a vytvorili sme návrh s najvyhovujúcejším riešením spolu s krokmi robota tak, aby sme:
  • znížili čas spracovania jednej žiadosti o 80 %,
  • zabezpečili rýchlejšiu odpoveď na žiadosť o uvoľnenie vinkulácies,
  • zjednodušili pracovnú činnosť zamestnancov vykonávajúcich daný obchodný proces.
Po schválení zodpovednými osobami, spracovaní procesu tímom developerov RPA a otestovaní robotizácie bolo potrebné spísať produktovú dokumentáciu pre vlastníka procesu.

Výstup

Analýza procesu
Návrh optimalizácie a automatizácie
Produktová dokumentácia

Referencie

Miroslav Kešelák

“Spoločnosť ITAPS je pre nás dlhoročným partnerom, chápajúci naše interné procesy. Spracovanie analýzy prebehlo v úzkom kontakte s našimi biznis užívateľmi a prinieslo želané riešenie v zdokumentovaní, optimalizácii a v následnej automatizácii procesu.”
V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.